1. SZERZŐDÉSES PARTNER, SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató (továbbiakban:   Szolgáltató), és a kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő Megrendelő (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A Felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF egyaránt érvényes a Szolgáltató által üzemeltett Honlapon és Webáruházon (továbbiakban: Honlap, Webáruház) keresztül történő elektronikus értékesítésre, valamint az e-mail útján, telefonon vagy személyesen létrejött értékesítésre egyaránt.

1.2. Szolgáltató adatai

Cégnév (rövidített): Spirit Nyomda Kft.


Bejegyezve: 2021. november 22.

Székhely és levelezési cím: 8600 Siófok, Fő utca 254/D.

Ügyvezető: Gazdag Richárd 


Cégjegyzékszám: 14-09-318844

Kibocsátó cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27532894-2-14

Elérhetőség: + 36 70 4505945

Elektronikus elérhetőség: info@spiritnyomda.hu

1.3. Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2023. január 1., rendelkezései valamennyi Ügyfélre vonatkoznak, akiknek a Szolgáltató termékeket értékesít vagy szolgáltatást nyújt. Az Ügyfél saját általános szerződési feltételei – ellenkező megállapodás hiányában – nem alkalmazhatóak.

1.4. Jelen ÁSZF kiterjed a Magyarországon nyújtott minden kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató nyújt. A piaconként eltérő speciális rendelkezéseket az ÁSZF külön szabályozza.


1.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit annak átolvasása után megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta.

1.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, melynek tényét az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Szolgáltató honlapján (www.design-studio.hu) folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatályba lépés napját.

2. FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruház/űrlapos megrendelési rendszer a Szolgáltató által üzemeltett, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal rendelkező Honlap. A Szolgáltató Webáruház/űrlapos megrendelési rendszer szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

2.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, email vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy a nem megfelelő működésből adódnak.

2.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapon illetve a katalógusokban megjelenő szövegek, cikkek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (továbbiakban: Tartalmi elemek) a Szolgáltató tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Szolgáltató jogosult.

2.4. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi elemeket csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni. A Tartalmi elemek továbbítása, közzététele, egyéb módon történő felhasználása, kizárólag a Szolgáltató szerződött partnerei számára, saját marketing tevékenysége során, viszonteladás céljára, illetve annak érdekében engedélyezett.

2.5. Az Ügyfél különösen tudomásul veszi, hogy a Tartalmi elemek, valamint jelen ÁSZF részben, vagy egészben történő másolása, áthelyezése, módosítása, elektronikus úton történő tárolása, terjesztése tilos. A forrás megjelölése nélküli felhasználás jogellenes felhasználásnak, egyben jogsértésnek minősül.

2.6. A Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa a https://www.spiritnyomda.hu honlapoknak, melyeken űrlapos megrendelési rendszer üzemel is üzemel.


2.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az űrlapos megrendelési rendszert és a Honlapot kizárólag saját felelősségre használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap vagy az űrlapos megrendelési rendszer használata során semmilyen, az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben, a felhasználás során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon, vagy ennek gyanúját kelti, a Szolgáltató köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.8. A Szolgáltató a Webáruház üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha az űrlapos megrendelési rendszer felhasználása az Ügyfél saját állama/országa szerinti jogszabályokba ütközik, az Ügyfelet ebből ért kárért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS

3.1. Jelen ÁSZF pontjaiban foglalt rendelkezések a Felek által kötött valamennyi szerződésre vonatkoznak. A Felek között létrejött szerződések elválaszthatatlan mellékletét képezi jelen ÁSZF, melyet az Ügyfél feltétel nélkül elfogad. A szerződések alapján a Szolgáltató a tulajdonában álló egy vagy több Termék vagy Szolgáltatás (továbbiakban: Termék(ek)) tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át az Ügyfélre. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket az Ügyfélnek adásvétel keretében értékesíteni. A Szolgáltató továbbá nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik fél tulajdonát, per-, teher- és igénymentes ingóságok.

3.2. A Termékek katalógusban szereplő tulajdonságai tájékoztató jellegűek, a tényleges, aktuális tulajdonságok tekintetében az űrlapos megrendelési rendszerben feltüntetett adatok irányadók.


3.3. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlapon illetve a katalógusokban feltüntetett Termékekhez kapcsolódó adatok és fényképek illusztrációk, melytől a valós Termék színében, méretében vagy részleteiben eltérhet. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a Honlapon szereplő Termékek adatainak naprakész frissítésére, ugyanakkor fenntartja magának a jogot ezen adatok módosítására.

3.4. A Szolgáltató jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amely a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Szolgáltató tulajdonát.

3.5. A szerződéskötés nyelve magyar. A Felek egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozatot kizárólag írásban jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatoknak.

3.6. A Felek elektronikus úton vagy a Honlapon található űrlapos megrendelési rendszeren keresztül kötik meg a Szerződést, melyre a holnapon kitöltött regisztrációs űrlappal, vagy a megrendelés véglegesítésével kerülhet sor.


3.7. A Szerződés tárgyát különböző Termékek és Szolgáltatások képezik, melyeket vételár ellenében lehet megvásárolni. A honlapon feltüntetett vételár pénzneme Forint, mely bruttó összegként jelenik meg. A vásárlás végösszege – bruttó ár – a rendelés véglegesítésekor is látható. 

3.8. A vételár a csomagolás költségét tartalmazza, erre a Szolgáltató nem számít fel külön díjat.

3.9. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem végez szállítási szolgáltatást, kizárólag szállítási partnercégeket és futárszolgálatot alkalmaz (továbbiakban Szállítási partner) a rendelések Ügyfélhez történő eljuttatásához.

3.10. A Szolgáltató kizárólag a megrendelt termék Szállítási partnernek történő átadásra vállal felelősséget.

3.11. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult a Vételár módosítására, melyet a Honlapon tüntet fel. A Szolgáltató nem jogosult a vételár módosítására abban az esetben, ha azt az Ügyfélnek már elektronikus formában írásban visszaigazolta – azonban az ajánlat érvényességi idejét kikötheti.

4. ELÁLLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 4.1. Az Ügyfélnek a szerződés teljesítésétől, tehát legkésőbb a kiszállítástól számított 14 napig joga van elállni a szerződéstől. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt Terméket ebben az esetben saját költségén kell visszaszállítania a Szolgáltatóhoz, hiánytalan mennyiségben és eredeti állapotban. A Szolgáltatónál felmerült logisztikai és szállítási költséget az Ügyfél köteles megtéríteni. Abban az esetben, ha a Szolgáltatóhoz hiányosan vagy sérülten érkezik vissza a Megrendelés, úgy a Szolgáltató azt nem köteles átvenni.

4.1.1.  Ügyfél tudomásul veszi, hogy elveszíti elállásra/felmondásra való jogát abban az esetben, ha a Szolgáltató a nyomtatást/gyártást az Ügyfél megrendelésére megkezdte, azaz a Látványtervet/árajánlatot írásban elfogadta. Ügyfél tudomásul veszi, hogy emblmézással rendelt termék esetén az általa megrendelt termék olyan nem előre gyártott termék, amely utasítás alapján vagy kifejezett kérésre állít elő a Szolgáltató, vagy olyan termék, amelyet egyértelműen a fogyasztó igényei szerint alakít ki a Szolgáltató.

4.2. Termék visszavétele kizárólag írásban, az Ügyfélszolgálatnak küldött e- mail útján kérhető, az alábbi adatok, információk feltüntetésével:

▪ rendelési azonosító


▪ termék megnevezés, mennyiség


▪ visszaküldés indokolása

 4.3. A visszaküldött Megrendeléshez az Ügyfélnek csatolnia kell a Szállítólevelet is. A Szolgáltató kizárólag nyitvatartási időben és Budapesten található telephelyén (Spirit Nyomda Campona Bevásárlóközpont, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37.) vesz vissza lemondott rendeléseket.

4.4. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.


4.5. Ügyfél részéről elállásnak kizárólag a rendelés visszaigazolásáig van helye, az alábbi Termékek esetén:

 • Egyedi rendelésre – különösen, de nem kizárólagosan nyomtatás, emblémázás, logózás, grafikai tervezés – készült, 

 • textil, 

 • naptár,
 • bögre,
 • fotó,
 • puzzle,
 • vászonkép,
 • canvas,
 • párna,
 • egérpad,
 • hűtőmágnes,
 • tábla,
 • könyvkötészeti eljárással készült kiadvány, 

 • valamint „KIÁRUSÍTÁS” „AKCIÓ” keretében vásárolt Termékek. 

 1. A Szolgáltató szerződéstől való elállást – azaz Termék visszavételét – kizárólag az Ügyfélszolgálatnak küldött indokolt, írásbeli kérelem jóváhagyását követően fogad el, ugyanakkor fenntartja magának a jogot a kérelem elutasítására. Szolgálató kizárólag emblémázatlan/nyomatlan/egyéb technológiával gyártásba még nem került termékek esetében fogad el elállást.
 2.  Elállás esetében eltérő jogok illetik meg a Magánszemélyeket és a Jogi személyeket.
 3. Magánszemélyek (Természetes személy, Fogyasztók) esetében az Ügyfél köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt) a Szolgáltatónak. Szolgáltató ezután megvizsgálja a terméket, majd dönt a termék és annak Ügyfélhez történő szállítási költség megtérítéséről. Szolgáltató abban a formában téríti vissza a termék ellenértékét, ahogyan azt Ügyfél a megrendeléskor teljesítette.

4.7.2. Jogi személyek esetében abban az esetben, ha Szolgáltató jóváhagyja az Ügyfél elállásra vonatkozó kérelmét, a megrendeléskor kiszámlázott összeg 30%-át számítja fel kezelési költségként. Egyéb rendelkezésekben a Természetes Személyekre vonatkozó pontokat kell figyelembe venni. Az Ptk. szerint fogyasztónak csak az minősül, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 1. A Szolgáltató jogosult a Termék kiszállításáig a Szerződéses jogügylettől elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szolgáltató beszállítói nem tudták a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani a rendelt Terméket. A Szolgáltató nem köteles megindokolni az elállás okát. Abban az esetben, ha az Ügyfél már megfizette a vételárat, akkor azt Szolgáltató visszafizeti az Ügyfél részére. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelés 
teljesítése során, előtt vagy után sem kötelezheti a Szolgáltatót kötbér megfizetésére, kivéve, ha a Felek ebben külön szerződés keretein belül megállapodtak.
 2. A Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állít ki. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonásához a Szolgáltatónak írt írásbeli nyilatkozat megküldése szükséges. Elektronikus előleg bekérő számlát csak azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik nem készpénzben fizetnek.

4.10. A termék átvételekor a Szolgáltató az Ügyfél részére készpénzes vásárlás igazolására papír alapú számlát állít ki.

4.11. Amennyiben az Ügyfél a számla kiállításától számított 8 napon belül nem nyújt be a számla összegére vonatkozó indokolással ellátott írásbeli panaszt, úgy azt jóváhagyottnak kell tekinteni. 

4.12. Felek megállapodnak, hogy ha az Ügyfél a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt az Ügyfél haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé írásban (email útján, rendelésszámra hivatkozással).

4.13. A Szolgáltatónak jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Ügyfél által történő rendelés.

5. REGISZTRÁCIÓ, MEGRENDELÉS

5.1. A Szerződések Webáruházon/űrlapos megrendelési rendszeren keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházon/űrlapos megrendelési rendszeren keresztül történő szerződéskötés esetében a Szolgáltatót a Ptk.6:64.§ (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Szerződéskötésre regisztrációval, vagy a megrendelés elküldésével van lehetőség. Az Ügyfél a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén vásárlói kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után véglegesítheti, vagy az űrlapos megrendelési rendszert kitöltve, megrendelem gombra kattintva. (továbbiakban: Megrendelés)

5.2. A Megrendelés feldolgozásához az Ügyfél köteles megadni a Szolgáltató által kért adatokat.


5.3. Az Ügyfél a Webáruházon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Ügyfél jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Ügyfélszolgálatnak küldött erre vonatkozó írásbeli kérelemmel tehet meg. Az Ügyfél az űrlapos megrendelési rendszeren történő megrendelés beküldéssel kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Ügyfél jogosult az űrlappal e-mail alapján beküldött adatainak törlésére (űrlap által küldött e-mail törlés), melyet az Ügyfélszolgálatnak küldött erre vonatkozó írásbeli kérelemmel tehet meg.


5.4. Az Ügyfél köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. Az Ügyfél által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik.

5.5. Az Ügyfél a megrendelés során, amennyiben nem személyesen veszi át a megrendelt terméket megadhatja/kérheti a szállítási módot (továbbiakban: Szállítási mód).

5.6. A Szolgáltató a beérkezett Megrendelést elektronikus úton 1-5 munkanapon belül visszaigazolja, az Ügyfél által megadott elektronikus elérhetőségen.


5.7. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

5.8. A Szolgáltató a Szerződéseket egyedi azonosító számmal látja el (továbbiakban Rendelésazonosító), és ez alapján rögzíti. A Rendelésazonosító megtalálható a későbbiekben a Szállítólevélen és a Számlán, valamint a regisztrált Ügyfél profil oldalán is a Rendeléseim fül alatt. Az Ügyfél elfogadja, hogy a későbbi kommunikáció során Szolgáltató által használt Rendelésazonosító alapján azonosítják a megrendeléseket.

5.9. Az Ügyfél a Termékek emailben vagy személyesen történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF pontjaiban meghatározott valamennyi adatát, illetve a rendelni kívánt Termékek azonosításához szükséges adatokat megadni. A Szolgáltató az Ügyfél rendelését 1-5 munkanapon belül elektronikus formában visszaigazolja. Ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot nem bocsátotta hiánytalanul a Szolgáltató rendelkezésére, a Szolgáltató jogosult az Ügyfelet 24 órán belül az adatok pótlására írásban felszólítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles az Ügyfél rendelését elfogadni, különösen abban az esetben, ha a szükséges adatok határidőre nem állnak rendelkezésre.

5.10. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott adataihoz jogosulatlan harmadik személy hozzájutott, köteles haladéktalanul jelezni azt a Szolgáltató felé.

6. MAGYAR VÁSÁRLÓKRA VONATKOZÓ KERESKEDELMI SZABÁLYOZÁSOK

6.1. Az 50.000 Ft + ÁFA összértéket meghaladó rendelést a Szolgáltató saját költségén szállítja az országhatáron belül, futárszolgálattal.


6.2. Az 50.000 Ft + ÁFA összérték alatti rendelés szállítási díja rendelési értéktől függetlenül bruttó 1.900,- Ft, mely az Ügyfelet terheli.

6.3. Abban az esetben, ha az Ügyfél adott napon 11:00-ig leadja a rendelését, a Szolgáltató vállalja, hogy még aznap leadja a megrendelést a Beszállítónak– feltéve, ha rendelt termék maradéktalanul készleten van és nem tartalmaz emblémázási szolgáltatást. Ha a rendelés a fenti időpont után érkezik a Szolgáltatóhoz, adott napon 20:00-ig bezáróan, akkor a következő munkanapon történik az átadás.


6.4. Ha a megrendelt termék nincs készleten, vagy emblémázási szolgáltatást tartalmaz, akkor a teljesítési határidőről a Szolgáltató Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.

6.5. A Megrendelés átvétele történhet személyesen is a Szolgáltató átvételi pontjain. Átvételi pontok:

1.) Cím: Spirit Nyomda Campona, 1222 Budapest, Nagytétényi út 37. (Nyitvatartás: Hétfőtől szombatig 10.00-20.00, vasárnap: 10.00-19.00 között)

6.6. A Megrendelés fizetése történhet készpénzben, bankkártyával és a szállítást/átvételt megelőző banki átutalással is.

6.7. A Megrendelést lehetőség van utánvéttel, készpénzben a futárszolgálatnál is fizetni, azonban ezt a fizetési módot a megrendelés leadásakor előre kell jelezni a Szolgáltató felé. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a vételárat a futárnak az átvétel időpontjában kell megfizetnie, melynek költségét az Ügyfél fizeti.

6.8. Az online bankkártyás fizetés nem áll rendelkezésre.

6.9. Az Ügyfél a Termék átvételét követően késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy annak minősége, mennyisége megfelelő-e.

6.10. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az átvételt megelőző banki átutalás esetén a Szolgáltató kizárólag akkor köteles szállítani, ha a Szolgáltató bankszámláján megtörtént a jóváírás.

6.11. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Termékek tulajdonjogát a Szolgáltató a vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja.

6.12. A Szolgáltató lehetőséget biztosít termékminta rendelésére. A termékminta költsége a mindenkori kereskedelmi listaár. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatónak – egyéb kereskedelmi megállapodás hiányában – nem áll módjában ingyenes termékmintát biztosítani. Termékminta kizárólag a Szolgáltató raktárkészletéből kérhető, rendelkezésre állásról a weboldal ad tájékoztatást.

7. TERMÉK NYOMTATÁS, EMBLÉMÁZÁS, LOGÓZÁS, KÖTÉSZET, GRAVÍROZÁS, GRAFIKAI TERVEZÉS

7.1. A weboldal használata során az Ügyfél megrendelést küldhet a Szolgáltatónak termékemblémázásra/egyedi gyártásra. A Szolgáltató minden esetben az emblémázandó/egyedi gyártással készített termékről látványtervet készít, melyet az Ügyfélnek továbbít. A látványterv Ügyfél általi véglegesítését követően a Szolgáltató a véglegesített látványterv alapján készíti el a Terméket. Az online/emailben véglegesített látványtervről a Szolgáltató visszaigazolást nem küld. Ügyfél elfogadja, hogy emblémázott/egyedileg gyártott termékekből a minimálisan rendelhető mennyiséget a Szolgáltató határozza meg mindenkori aktuális árlistája alapján. (kivéve, ha egyéb mennyiség van termékadatlapon feltüntetve). Ügyfél az oldalra való saját grafika feltöltésével elismeri, hogy az általa feltöltött grafika (logó, kép, stb.) használatára engedéllyel rendelkezik, az nem áll szerzői jogvédelem alatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a gyártás megtagadására közerkölcsbe vagy közrendbe ütköző termékgyártási kérelem esetén. Szolgáltató fenntartja a jogot a gyártás megtagadására mindaddig, míg az Ügyfél nem igazolja az általa gyártatni kívánt termék használatára vonatkozó jogosultságát. Mindezekkel együtt Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ügyfél által küldött grafika, kép, logó használatából eredő jogviták esetén. 

 7.2. A Szolgáltató az általa értékesített termékek nyomtatási szolgáltatása esetén az Ügyfél kérésére egyedi bemutató grafikát (továbbiakban Látványterv) készít. A Látványterv bemutatja, hogy az Ügyfél által rendelt nyomtatási szolgáltatás miként jelenik meg az Ügyfél által rendelt Terméken.

7.3. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Látványterv kizárólag a Szolgáltató saját termékére kérhető, és kizárólag vásárlási szándékkal. A Szolgáltató idegen termékre nem köteles Látványtervet készíteni.


7.4. A Látványterv az Ügyfél igényei szerint és a technológiai előírások betartásával készül. Az első Látványterv készítése és az első módosítás elvégzése díjmentes szolgáltatás. Az ezen felüli kérések teljesítéséért a Szolgáltató grafikai díjat számolhat fel, melyről az Ügyfélszolgálat adhat tájékoztatást.

7.5. Az első Látványtervet a Szolgáltató a megrendeléstől számított 3-6 munkanapon belül elkészíti, azonban lehetőség van gyorsított ügyintésére is (24 illetve 48 óra), amiért a Szolgáltató grafikai díjat számolhat fel.


7.6. A Látványterv készítéshez és a nyomtatási szolgáltatás kivitelezéséhez a Szolgáltatónak az alábbi grafikai anyagokra van szüksége, technológiánként:

Tamponnyomás: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, .PDF, .CDR formátum)

Szitanyomás: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, .PDF, .CDR formátum)

Transzfer nyomás: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, .PDF, .CDR formátum)

Gravírozás: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, .PDF, .CDR formátum)

Kerámia égetés: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, .PDF, .CDR formátum)

Hímzés: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, .PDF, .CDR formátum)

Digitális nyomtatási eljárások: vektorgrafikus logó (.AI, .EPS, PDF, .CDR formátum) vagy nagyfelbontású kép fájl (legalább 150-300DPI minőségben)

7.7. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem tudja a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani a 7.6 pontban leírt pontos és méretarányos grafikai anyagot, a Szolgáltató grafikai díjat számol fel az embléma/grafika megrajzolásáért vagy szerkesztéséért. A felmerülő költségekről és határidőről az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. Az grafikai díjért készített grafikai anyagot a Szolgáltató elektronikus formában átadja az Ügyfélnek, későbbi felhasználásra.

7.8. A Szolgáltató egyes emblémázási szolgáltatásokhoz technikai költséget számít fel. A technikai költség tartalmazza az adott gép beállítási díját, a szükséges nyomóformák és klisék díját, valamint a filmköltséget. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nyomóformák, sziták, klisék és filmek – ellenkező megállapodás hiányában – a Szolgáltató tulajdonában maradnak, azokat a Szolgáltató legfeljebb 1 évig tárolja. Ezen határidőn belül – ugyanazon termékre, azonos technológiával – történő utánrendelés esetén újra felhasználhatók.

7.9. Az emblémázási nyomtatási szolgáltatások az Ügyfél által elfogadott Látványterv alapján készülnek. Az Ügyfél tehát tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elektronikus úton küldött Látványterven szereplő grafika alapján valósul meg a nyomtatás.

7.10. A látványterven szereplő szín, méret és elhelyezés csak tájékoztató jellegű. A Szolgáltató a lehető legjobban próbálja illusztrálni, hogy a nyomtatási folyamat végére milyen végeredmény készül, azonban ezt a valós körülmények befolyásolhatják. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Látványterven szereplő szín, méret és elhelyezés a gyártás során maximum 10%-os mértékben módosulhat.

7.11. A teljes darabszám nyomtatása előtt lehetőség van mintanyomat készítésére. Minden mintadarabból két példány készül, az egyik az Ügyfélhez kerül, a másik a nyomdaüzemben marad. A minta elfogadásakor a Szolgáltatónál maradt minta alapján történik a gyártás. Az Ügyfélhez kiküldött minta a teljes megrendelt mennyiség részét képezi. A minta készítéséért a Szolgáltató mintakészítési díjat számol fel, melyről, illetve a mintaküldés költségéről az Ügyfélszolgálat  nyújt tájékoztatást. Mintakészítés esetén a Szolgáltató vállalja, hogy az elfogadott minta szerinti színben, méretben és elhelyezésben gyártja le a teljes megrendelt mennyiséget.

7.12. Az Ügyfélnek lehetősége van elektronikus úton fotót kérni a rendelés első darabjának nyomtatásakor. A Szolgáltató az első nyomtatott terméket lefényképezi, és emailen küldi el az Ügyfélnek. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fénykép készítését követően a gyártás folytatódik, a Szolgáltató nem vár az Ügyfél visszajelzésére. A fényképkészítés ingyenes.

7.13. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a termék nyomtatásához a terméket a Szolgáltatónak ki kell vennie az eredeti csomagolásából. Egyes csomagolóanyagok a termék kibontásakor sérülhetnek. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató – amennyiben az technikailag nem lehetséges – nem pótolja az ilyen módon sérült csomagolóanyagot, továbbá azt, hogy nyomtatást követően a kész Termékek nem kerülnek vissza az eredeti csomagolásba.

7.14. A gyártási szolgáltatásokról a weboldal ad tájékoztatást. Nem minden termékhez rendelhető minden típusú szolgáltatás. Az egyes gyártási technológiák szín, méret és elhelyezést korlátozó tulajdonságairól az Ügyfélszolgálat, illetve a weboldal nyújt tájékoztatást, azonban a weboldalon található információk nem minden esetben teljesek.

7.15. Az egyes gyártási szolgáltatások vállalási határideje a Szolgáltató aktuális kapacitásának függvénye, melyről minden esetben az Ügyfélszolgálat ad tájékoztatást.

8. KELLÉKSZAVATOSSÁG

8.1. Az Ügyfél, a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét, azokért a hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek.

 8.2. Nem tartozik kellékszavatosság alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel. Ide sorolható többek között:

 •          –  szakszerűtlen üzembe helyezés, 

 •          –  szakszerűtlen üzemeltetés, 

 •          –  rendeltetésellenes használat (nem a használati útmutató szerint), 

 •          –  helytelen szállítás, 

 •          –  helytelen tárolás, 

 •          –  átalakítás, átdolgozás 

 •     – Ügyfél vagy Harmadik fél által elvégzett termék-nyomtatás, emblémázás, logózás, 

 •          –  bármilyen eredetű rongálás, 

 •          –  elemi kár, természeti csapás, 

 •          –  vis major helyzet.

 1. Az Ügyfél kérhet javítást vagy cserét is, kivéve, ha ezek közül valamelyik igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más kellékszavatossági igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az Ügyfél kérhet továbbá arányos árleszállítást, a hibát a Szolgáltató költségére javíttathatja vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a javítást, cserét nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni vagy ha az Ügyfélnek a javításhoz vagy a cseréhez fűződő érdeke megszűnt. 

 2. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 3. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.

 4. Az Ügyfél kizárólag közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 5. Az Ügyfélnek tehát a szerződés teljesítésétől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez bizonyítania kell, hogy a hiba oka már a teljesítéskor megvolt.

 6. A javítást vagy cserét – a Termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni.
 7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az kellékszavatossági igényét nem a Szolgáltató bírálja el, hanem a Szolgáltatóval szerződésben lévő Gyártó.
 •  

9. EGYÉB PANASZ

9.1. Amennyiben az Ügyfél a Terméket nem érintő egyéb, a megrendelésben foglaltaktól való – számlázással kapcsolatos, mennyiségbeli stb. – eltérést tapasztal, azt a Termék kézbesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban, indokolással ellátva köteles jelezni a kereskedelmi kapcsolattartónak az info@spiritnyomda.hu címen vagy postai úton a Szolgáltató székhelyére.

10. REKLAMÁCIÓKEZELÉS

10.1. Az Ügyfél a Termék kézbesítését követően köteles ellenőrizni, hogy a Termék megfelel-e a Megrendelésben előírtaknak. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelésben előírtaktól való eltérést tapasztal, akkor ezt, a kézbesítést követően azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban, a rendelésszám, a konkrét indokolás – és az azt alátámasztó fotók – megjelölésével köteles jelezni az Ügyfélszolgálat felé.

10.2. A Szolgáltató, a reklamáció beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül azt kivizsgálja, majd az eredményről írásban értesíti az Ügyfelet.

10.3. Miután az Ügyfél továbbította panaszát a Szolgáltatónak, köteles teljeskörűen együttműködni a Szolgáltatóval a panasz megalapozottságának vizsgálatában. Ha a reklamáció alaptalannak bizonyul, a vizsgálat költségeit az Ügyfél köteles viselni, melyről a Szolgáltató nem köteles előre tájékoztatni az Ügyfelet.

10.4. Ha a Szolgáltató megállapította a hibát vagy hiányosságot, amelyről az Ügyfél kellő időn belül értesítette, a Szolgáltatónak saját belátása szerint:

▪ ki kell cserélnie a hibás Termékeket, vagy


▪ a hiányzó Termékeket le kell szállítania, vagy

▪ a vételárat arányosan leszállítania, vagy


▪ a teljes összeget vissza kell fizetnie.

10.5. Abban az esetben, ha Szolgáltató úgy dönt, hogy a vételárat teljes egészében vagy részben jóváírja vagy visszatéríti, az Ügyfél először köteles visszajuttatni a hibás Termékeket a Szolgáltatónak hiánytalan csomagolásban, lehetőleg eredeti csomagolásban. A Szolgáltatónak csak a már visszajuttatott Termékek vonatkozásában áll módjában jóváírást teljesíteni, a Termékek értékének erejéig.

10.6.Az Ügyfél SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TÁMASZTHAT IGÉNYT A Szolgáltatóval SZEMBEN, HA A TERMÉKEKET SZÁLLÍTÁSt követően TELJESEN VAGY RÉSZBEN FELHASZNÁLTÁK, KEZELTÉKFELDOLGOZTák, vagy egyébként módosították – így különösen, de nem kizárólagosan emblémázták.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Valamennyi, a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződésre a magyar jog alkalmazandó.

11.2. A Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog irányadó, így különösen:

▪ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

▪ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

11.3. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitákat elsődlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Magyarország Polgári Perrendtartásának általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el. Az Ügyfél vállalja, hogy peres eljárás esetében a Szolgáltató elsődlegesen a Kaposvári Törvényszéket jelöli meg az eljárás lefolytatására.  

11.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Spirit Nyomda Kft., mint Szolgáltató

Budapest, 2023. január 1.