1. Adatkezelő neve, elérhetőségei, alapvető információk

Cégnév: Spirit Nyomda KFT.  (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 8600 Siófok, Fő utca 254/D. 
Levelezési cím:  8600 Siófok, Fő utca 254/D.
E-mail cím: info@spiritnyomda.hu
Telefonszám:+ 36 70 450 5945
Honlap: https://www.spiritnyomda.hu
/

1.1. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.

Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak: 

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR) 

A rendelet szövegét itt olvashatja: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN        

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

Az Infotv. szövegét itt olvashatja:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

1.2. Alapvető információk, fogalom meghatározások

Az Adatkezelő általi adatkezelés elsődleges jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás tényének igazolására vonatkozó adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az adatkezelés jogalapja fennáll, vagy a megszűnt jogalap helyébe másik jogalap lép.

Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Adatkezelő a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az Adatkezelő nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában az Adatkezelőt megtévesztik.

A hozzájárulás megadása: honlap esetén –

  • a honlap használatával,
  • a honlapon történő regisztrációval vagy
  • a személyes adatok egyéb módon történő megadásával.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:

 http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

2.2. Egyes adatkezelési tevékenységek (tájékoztatás a Rendelet 13. cikk alapján)

2.2.1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. 
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés célja:Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.
Az adatkezelés időtartama:A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.2.2. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház/űrlap alapú rendelési rendszer révén szerződéskötési lehetőséget kínál nagyértékű termékek vonatkozásában, amely termékek indokolják, hogy a szerződés létrejöttét regisztráció előzze meg.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik. 
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:Az adat kezelésének célja a felhasználó azonosítása és kapcsolattartás a szolgáltatás igénybevétele során.
A kezelt adatok köre:A kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma; számlázási név (cégnév) és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám, telefonszám; szállítási cím (kiszállítás esetén).
Az adatkezelés időtartama:Bármikor lehetősége van a regisztráció során megadott személyes adatok törlését kérni.

2.2.3. A megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő az általa üzemeltetett webáruház/űrlap alapú rendelési rendszer révén szerződést köt a közzétett általános szerződési feltételek szerint.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”), a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („E-kereskedelmi törvény”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet („45/2014 Kormányrendelet”) előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja:A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre:A megrendeléshez név, telefonszám, számlázási adatok (név, irányítószám, város, közterület és házszám), szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, közterület és házszám) és e-mail cím szükséges.
Az adatkezelés időtartama:A rendelés során megadott adatokat a regisztrációtól/űrlap beküldésétől, illetve a legutolsó rendelés leadásától (amelyik a későbbi) számított 5. év elteltét követő naptári év június 30-ig tároljuk, de bármikor lehetősége van a nem jogszabályi alapon, illetve a Rendelet felhatalmazása alapján kezelt, Ön által megadott személyes adatok törlését kérni.

2.2.4. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. 
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre:A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.
Az adatkezelés időtartama:A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

2.2.5. A fizetéshez (átutalásos fizetéshez) kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő előrefizetés kérése esetén a pénzintézet közreműködése révén kezeli a szerződő fél fizetési kötelezettségének teljesítését.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés hátterét a Ptk., a Rendelet előírásai, az E-kereskedelmi törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja:Előrefizetés esetében az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen az Ön fizetési teljesítéséről, így a szerződés rá vonatkozó kötelezettségét teljesítse Ön felé.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során a bankszámlatulajdonosi név, bankszámlaszám kerül kezelésre.
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

2.2.6. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő kiszállítás kérése esetén a szerződést futárszolgálat (adatfeldolgozó) közreműködése révén teljesíti, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés hátterét a Rendelet, az Infotv. valamint az E-kereskedelmi törvény előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.
Az adatkezelés célja:Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.
Címzett:4.2. alatt
Az adatkezelés időtartama:Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

2.2.7. Elállási jog gyakorlás a fogyasztó által

Az adatkezelés megnevezése:A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok, a visszaérkezett elállási nyilatkozatok, a visszaküldött termékek feldolgozása.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet valamint a Ptk., az E-kereskedelmi törvény és a 45/2014 Kormányrendelet előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a 45/2014 Kormányrendeletben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:Elállási jog gyakorlásának biztosítása (jogszabályi kötelezettség).
A kezelt adatok köre:Számlázási és szállítási adatok.
Az adatkezelés időtartama:A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8 év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

2.2.8. Panaszkezelés fogyasztói panasz esetén

Az adatkezelés leírása:Ön termékkel vagy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet, valamint a Ptk. és az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:Fogyasztói panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).
A kezelt adatok köre:Név, e-mail cím vagy cím, panasszal érintett személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama:A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 5 év elteltét követő naptári év június 30. napjáig.
Címzett:http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7699oldalon leírtak szerinti hatóságok, szervek.

2.2.9. A garanciális igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő az általa értékesített egyes termékekre 3 hónap garanciát vállal. Ennek időtartamára az adatkezelő a garanciális igény érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve az igény érvényesítéséhez szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja, továbbíthatja, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet jelentik. 
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a jótállásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja:A garanciális igény teljesítése.
A kezelt adatok köre:Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (cégnevet), számlázási címet, gazdálkodó szervezet esetén adószámot, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.
Címzett:http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7699oldalon leírtak szerinti hatóságok, szervek.
Az adatkezelés időtartama:Az adatokat az Adatkezelő a jótállási idő lejártától számított 5. év elteltét követő naptári év június 30-ig kezeli.

2.2.11. Közösségi oldalakon való megjelenés

Az adatkezelés leírása:Az Adatkezelő közösségi oldalakon keresztül kapcsolatot tart a honlap felhasználóival, a webáruház felhasználóival és vásárlóival. A Facebook, TikTok és az Instagram önálló adatkezelők. Az egyes platformok kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat az egyes platformok adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu
Az adatkezelés jogszabályi háttere:Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint az e-Privacy Irányelv előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:Kapcsolattartás felhasználókkal a közösségi platformokon.
Az adatkezelés érintettje:Az Adatkezelő közösségi oldalon lévő profiljának követői.
A kezelt adatok köre:Közösségi oldalon használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Az adatkezelés időtartama:Önnek az egyes platformok szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.

2.3. További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

3. Egyéb rendelkezések

A felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap/űrlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs/űrlapos adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.

Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a felhasználónak a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a felhasználó megsérti az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.

4. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

4.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: impressive.hu Informatikai Szolgáltató Kft

Az adatfeldolgozó levelezési címe: Magyarország, 7030 Paks, Építők útja 33.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@impressive.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 75 200 440

4.2. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS Futárszolgálat

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 8200 Veszprém, Endrődi Sándor u. 7.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: d86@har-man.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma:+36 20 980 890 8

A GLS az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában, honlapján közzétett tájékoztatójának (https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat) megfelelően. Ennek során a futárszolgálat a vevő nevét és aláírását, címét, e-mail címét és a telefonszámát a Posta törvény értelmében 1 évig köteles kezelni, míg utánvétel bankkártyás fizetése esetén a vevő bankszámlaszámát a megrendelt áru kiszállítását követően teljesítésének igazolása céljából a Ptk. szerinti elévülés időtartamáig kezelheti.

5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, közérthető fogalmazásban nyújtja. 

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. alatt bővebben).

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

6.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal
az adatok helyesbítéséhez való jog:Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;
az adatok törléséhez való jog:Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e. Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
az adathordozhatósághoz való jog:mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
a tiltakozás joga:Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  (i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve  (ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a felhasználó fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja annak okáról.

Amennyiben a felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Adatkezelő által megadott elérhetőségek egyikén. 

Az Adatkezelő értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az adatvédelmi tájékoztató változásai a http://design-studio.hu kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Budapest, 2023. január 1.